HANDELSBETINGELSER

01

​Aftalegrundlaget

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

02

Ordreoptagelse og priser

Tilbud bliver først bindende ved leverandørens skriftlige ordrebekræftelse. (Dog kan leverandøren i et skriftligt bindende tilbud angive en periode for hvilket det konkrete tilbud er bindende).

Prisen er den på ordrebekræftelsen gældende og angives normalt ekskl. moms og eventuel anden statslig afgift og gebyr.

Er der aftalt finansiering af anlægget, gælder finansieringsinstituttets betalingsbetingelser, og aftalen træder i kraft, når kunden er godkendt og leasingaftale underskrevet af parterne.

03

Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mm. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er medmindre andet udtrykkelig skriftligt er aftalt, omtrentlige og alene vejledende.

04

Levering & opsætning

Levering sker ab fabrik, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Levering er baseret på frie tilkørselsveje og forudsat at kørslen kan foregå uhindret på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes køreplader, mobilkran eller lignende. Hvis dette ikke er muligt må køber påregne et tillæg til transportprisen. Enhver skade og merudgift som følge af ikke frie tilkørselsveje og fast bund påhviler køber.

Ved ujævnt og skrånende underlag må køber påregne et tillæg. Transportprisen sker for køber regning og bliver beregnet efter gældende takster. Levering er baseret på endelig besigtigelse af stedet. Øvrige funderinger kun ved særskilt pris.

Lejeren bærer selv risikoen for beskadigelser på byggepladsens
tilkørselsveje, betongulve eller lignende samt på underjordiske installationer af enhver art, der måtte blive beskadiget ved materiellet samt transport til og fra
det lejede.

Ved flytning af Unlimit Retail producerede moduler, skal der anvendes kryds-åg eller løftebom i modulets længde, således der sker et lodret løft. Modulerne må ikke løftes med skrå løft.

bygningen skal være opsat på nivellerede opklodsning og fliser. Evt. støbning af punkt- og eller randfundamenter. Skal Unlimit Retail forestå dette afregnes dette særskilt iht. Godkendt tilbud. Det forudsættes at afsætning sker på bæredygtig og plan bund.

05

Tilslutning & montering

Tilslutninger er som udgangspunkt altid ekskl. i tilbuddet. I tilfælde af aftalt tilslutninger sker det altid til bygherres fremførte ledninger under bygningen med nødvendig kapacitet. Hvis ikke er der særskilt pris herpå.

06

Priser

Alle priser er ekskl. moms, byggetilladelse samt evt. gebyr og afgift for samme.

07

Mangler & reklamationer

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til dagbøder eller erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køberen uopholdeligt at meddele leverandøren eventuelle konstaterede fejl eller mangler ved det

leverede. Dette meddeles skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen.

08

Produktansvar

Leverandørens ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede.

Sælger er alene erstatningsansvarlig i overensstemmelse med de præceptive regler i lov om produktansvar.

Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet.

09

Betaling

Betalingsbetingelser er 50% af betaling forfalder senest 8 dage fra ordreindgåelse og 50% ved levering AB fabrik, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påregnes fra forfaldsdato en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Sælger beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør Kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. Ved leasing gælder leasingfirmas betalingsbetingelser.

10

Force majeure

I alle forhold, som leverandøren ikke har indflydelse på, såsom arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer, pandemi, regeringsforanstaltninger, krig og uroligheder, skal leverandøren være berettiget til at udskyde leverancen.

Såfremt leverandøren vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal køber uden unødigt ophold underrettes herom.

11

Evt. Tvister

I tilfælde af civilt søgsmål har parterne aftalt, at retssager kun kan anlægges ved Retten i Roskilde. Parternes vetsforhold afgøres efter Dansk ret.

12

Ejendomsret

Unlimit Retail ApS har den fulde ejendomsret til det solgte indtil fuld og endelig betaling er modtaget og registreret.

Unlimit Group

De bedste kompetencer
Mission
Strategisk fundament
Cases
Kontakt
Biopod
Presse

Concepts

Innovative butikskoncepter
Konceptet
Hybrid butik
Højisolerede butikspavilioner
AI butikker

Technologies

Softwareløsninger

Vending

Service Solutions

Marketing

Inhouse markedsføring

Information

Email: ml@unlimitretail.dk
Galoche Allé 2, 4600 Køge
CVR: 43241486